3. Bibliografia

Artykuły i recenzje naukowe:

1. Obrazowanie w poezji Nikołaja Liliewa, w: Modernizm w literaturach słowiańskich, pod red. M. Bobrownickiej, Kraków 1973, s.
2. Zagadnienia periodyzacji literatury nowobułgarskiej, Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie, z. 35, 1976, s. 33 – 49.
3. Z problemów „rodno izkustvo”, Sbornik za slavistiku, Novi Sad. 1975, nr 8, s. 107 -115.
4. Atanas Dałczew. Przedstawiciel antysymbolistycznej reakcji, w: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN, Kraków 1974, s.
5. Polska – Bułgaria, rec. tomu Stosunki literackie polsko-bułgarskie, pod red. J. Ślizińskiego, „Ruch Literacki”, 1972, nr 5, s.
6. Искра Панова,Вазов,Елин Пелин,Йовков. Майстори на разказа, rec., „Pamiętnik Słowiański”, 1972, s. 525 – 527.
7. O twórczości przekładowej Dory Gabe, rec. T. Dąbek – Wirgowa, Twórczość przekładowa Dory Gabe, „Slavica Slovaca”, 1977, nr 4, s. 404 – 405.
8. Słownik pisarzy zachodnich i południowych Słowian, rec. współaut., „Ruch Literacki”, 1974, nr 6,s. 393 – 396.
9. Z problemów literatur słowiańskich, rec. M. Bobrownicka, Z problemów literatur słowiańskich, „Przegląd Humanistyczny”, 1977, nr 4, s. 174 – 176.
10. Pierwsza monografia o modernizmie bułgarskim, rec. J. Koski, Bulharska basnicka moderna, „Slavica Slovaca”, 1974, nr 4, s. 419 – 423.
11. Periodyzacja nowszej literatury bułgarskiej, w: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN, Kraków 1974, s.
12. Някои проблеми от поетика на Вапцаров, w: Никола Вапцаров. Доклади и изследвания, pod red. T. Żeczewa, Sofia 1979, s. 69 – 73.
13. Dramat Chryja i jego związki z prozą Radiczkowa, w: Dramat i teatr narodów słowiańskich w XX wieku, pod red. M. Bobrownickiej, Wrocław 1979, s. 129 – 135.
14. Prymityw i jego funkcja w poezji bułgarskiej okresu międzywojennego, w: Literatury słowiańskie w okresie awangardowego przełomu, pod red. Z. Niedzieli, Wrocław 1979, s.7 – 33. Przedruk w „Literaturna misył”, 1983, nr 5, s.5 – 22.
15. Literatura bułgarska w Polsce 1945 – 1980, w tomie z konferencji na 90-lecie bułgarystyki polskiej
16. Wprowadzenie, w: Interpretacja literacka …, skrypt UJ, t. 1, Kraków 1981, s. 125 – 128.
17. Wstęp, w: Bułgarskie programy i manifesty literackie, skrypt UJ, Kraków 1983, s. 5 – 22.
18. Polska tradycja romantyczna w filozofii kultury Bojana Penewa, „Pamiętnik Słowiański”, 1982, t. XXXII, s. 149 – 159.
19. Чуждото и родното в българския експресионизъм,w: Съвременна България, t. 5, БАН, София 1984.
20. Norwid po bułgarsku, „Studia Norvidiana”, nr 3 – 4, 1985 – 1986, s. 250 – 255.
21. Nieznane listy Marii Kasprowiczowej do Bojana Penewa, „Rocznik Kasprowiczowski”, 1985, t. 4 – 5, s. 236 – 279 (wstęp współaut. K. Bachnewa, s. 236 – 239).
22. Wczesne nowele Iwana Wazowa i bułgarska tradycja literacka, „Pamiętnik Słowiański”, 1985, s. 159 – 167.
23. Sto lat bułgarskiej krytyki literackiej, „Pamiętnik Słowiański”, 1985, s. 149 – 157.
24. Sto lat bułgarskiej nauki o literaturze, „Pamiętnik Słowiański”, 1985, s. 159 – 167.
25. Bułgarskie peregrynacje kulturowe od modernizmu do autentyzmu, w: Centrum i peryferie, pod red. T. Dąbek – Wirgowej, J. Wierzbickiego, UW, Warszawa 1986, s – 196; przedruk w: „Литературна мисъл”, nr 7, 1988, s. 95 – 102.
26. Разказът По жицата на Йордан Йовков. Как е направено литературното пространство, ”Литуратурна мисъл”, nr 8, 1990, s. 97 – 103.
27. Literaturoznawstwo jako nienaruszalna całość, rec. М.Неделчев,Социални стилове. Критически сюжети, София 1988, ibidem s.386-389.
28. Dekadent, dandi, diletant, „Literaturna misył”,
29. Tradycja antyczna a kultura bułgarska przełomu XIX i XX w. w twórczości Stojana Michajłowskiego, „Pamiętnik Słowiański”, t. 38 – 39, 1988 – 1989, s. 117 – 127.
30. Списание „Тексти друге” или как се играе в новата пиеса, Литературна мисъл”,1993, № 1,s.3-5.
31. Жетварят:Изобразено пространство и метафизична цялост, ”Литературна мисъл”,1993,№1,s.79-102.
32. Mit niewoli w literaturze i kulturze bułgarskiej, „Slavia”, LX, 1991, nr 2, s. 12-17.
33. Maria Kasprowiczowa i Bojan Penew a komparatystyka literacka, w:
34. Maska orientalna w służbie europeizacji kultury bułgarskiej, w: Kategoria Europy w kulturach słowiańskich,
35. Das Mythologisieren der Kulturregionen, w: Regions, regionalismes etconscience regionale face a l’integration eeropeinne, Kraków 1993, s.                                                                                                                          36. K. Krystew – ostatni z wielkiej „czwórki”, rec. Stamatow L., DR K. Krystew. Licznost i kriticzeska sydba, „Pamiętnik Słowiański”, 1988/1989, t. 38/39, s.382-385.
37. Poezja z kręgu „rodno izkustvo”, Sbornik za slavistiku, Novi Sad, 1975, nr 8,
38. Toponimiczne i antroponimiczne znaki przestrzeni u Jowkowa, w: Антихрист аконодател.Сборник в чест на 60-годишнината на проф. Никола Георгиев,София 1997, s. 307-324.
39. Żniwiarz Jordana Jowkowa, Przestrzeń przedstawiona i pełnia metafizyczna, W: „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. XLIII, z. 1-2 (85-86), s. 115-147
40. Granice przestrzeni, granice czasu u Jordana Jowkowa, w: Między kulturą „niską” a „wysoką”, pod red. M. Korytkowska, Z. Darasz, G. Minczew, Łódź 2001, s. 47-53
41. Uwagi o „Historii literatury bułgarskiej” T. Dąbek-Wirgowej, w; Kultura, język, komunikacja. Problemy globalizacji i kultur narodowych, pod red. G. Szwat-Gyłybow, Andrzeja Z. Makowieckiego, Warszawa 2001, s. 7-11
42. Kak Jowkow swiri na flejta,w: Figuri na awtora, Sofia 2002, s. 178-185 (przeł. Kamen Rikew)

43. Галонзка В., Каква китка е „смесна китка” на петко П. славейков, „ЛитерНет/ Liternet, 19.08.2020, nr 8 (249).

44. Превеждайки Под игото на Иван Вазов, „Литературна мисъл”, бр.1,

45. Tłumacząc Pod jarzmem Iwana Wazowa, „Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie,

 

Artykuły popularyzatorskie i recenzje literackie

43. Optymizm pod Witoszą, „Życie Literackie”, 1968.
44. Nowości prozy bułgarskiej, „Życie Literackie”, 1969.
45. Miłosierdzie Marsa, „Nowe Książki”, nr 15, s.23 – 24; rec. antologii Miłosierdzie Marsa.
46. Najpierw słów kilka…,[program do sztuki J. Radiczkowa Próba lotu], Teatr Stary, Kraków 1980, s.1 – 5.
47. Posłowie, w: E. Pelin, W cieniu klasztornej winnicy. Czarne róże, Kraków, 1982, s. 113 – 117.
48. Posłowie, w: G. Rajczew, Lustig i inne opowiadania, Kraków, 1980, s.223 – 230.
49. Posłowie, w: N. Kynczew, Niczym ziarno gorczycy, Kraków, 1981, s. 125 – 128.
50. Wstęp, w: Biała jaskółka. Antologia opowiadań bułgarskich XIX i XX wieku, Katowice, 1982, s. 5 – 20.
51. Młoda poezja bułgarska, „Student”, 1969.
52. Sięganie po współczesność. Szkic o literaturze bułgarskiej, „Poglądy”, 1971.
53. Z poezji bułgarskiej, [rec.] antologii J. Zycha, „Twórczość”, 1973, nr 7.
54. Z problemów krytyki bułgarskiej, „Życie Literackie”, 1972,
55. Tradycja i współczesność, [wstęp] antologia, Spis powszechny dzikich zajęcy Katowice, 1975, s. 5 – 26.
56. Współczesna proza bułgarska, „Życie Literackie”, 1974, nr 41.
57. Posłowie, w: G. Milew, Poematy i proza liryczna, Kraków, 1977, s. 65 – 68.
58. Poeta bez maski. W 100 rocznicę urodzin P. Jaworowa, „ Życie Literackie”, 1978, nr 35.
59. Proza interwencyjna, [rec.] powieści P. Weżinowa Nocą z białymi końmi, „Nowe Książki”, 1978, nr 14, s.40 – 42.
60. Dinekow – badacz literatury, [rec.] P. Dinekow, O bułgarskiej literaturze, folklorze i związkach z Polską, „Nowe Książki”, 1978, nr 7, s. 48 – 49.
61. Wszędzie jestem ja…. W 70 rocznicę urodzin N. Wapcarowa, „Życie Literackie”, 1980, nr 4, s. 15.
62. Posłowie, w: J. Radiczkow, Ludzie i sroki, przeł. H. Karpińska, Warszawa,
63. Quo vadis po bułgarsku, „Literatura na Świecie”, 1974, nr 2, s.

64. Войчех Галонзка, Родното място на Николай Кънчев е в поезията, „Страници”, 2010, nr 4, s.149-153.

Książki i skrypty:

1. Tradycja i współczesność. O literaturze bułgarskiej XX wieku, Katowice 1983, s.315.
2. Bułgarskie programy i manifesty literackie, wybór, wstęp, przekład i noty krytyczne, [ skrypt UJ], Kraków 1983, s.190.
3. Naród i kultura. Antologia esejów i artykułów o narodzie i kulturze bułgarskiej, wybór, wstęp, przekład i noty krytyczne, [skrypt UJ], Kraków, 1985, s.421.
4. Interpretacja literacka na terenie zachodniej i południowej Słowiańszczyzny, pod red. M. Dąbrowskiej – Partyki, t. 1, Literatura bułgarska, wybór, wprowadzenie, przekład i opracowanie, [skrypt UJ], Kraków, 1981,
5. Христоматия по български език.Ćwiczenia kontrastywne i stylistyczne, [skrypt UJ], Kraków 1979, s.244, [współaut. M. Karpaczewa].
6. Oswajanie skorpionów. Szkice o kulturze bułgarskiej, Kraków 1993, s. 127.
7. Опитомяването на скорпионите. Поглед на един чужденец към българската литература, Шумен 1994,s. 144.

Przekłady książkowe:

 1. Spis powszechny dzikich zajęcy, [antologia opowiadań], wybór, wstęp i przekład, Katowice 1975.
 2. Milew G., Poematy i proza liryczna, wybór, przekład i posłowie, Kraków 1977.
 3. Karasławow G., Tango, w: Dni wojny, Warszawa 1977, [mikropowieść].
 4. Stanew E., Antychryst, Katowice, 1979, [powieść]
 5. Rajczew G., Lustig i inne opowiadania, wybór, przekład i posłowie, Kraków, 1980.
 6. Dałczew A., Proza poetycka, w: Poezje, oprac. A. Kamieńska, Warszawa, 1981.
 7. Kynczew N., Niczym ziarno gorczycy, wybór, przekład i posłowie, Kraków, 1981.
 8. Kynczew N., Posłanie od piechura (wydanie dwujęzyczne), przekład, Sofia, 1999.
 9. Biała jaskółka. Antologia opowiadań bułgarskich XIX i XX wieku, wybór we współaut. K. Migdalska, przekład, wstęp, Katowice 1982.
 10. Niewidzialne skrzydła. Antologia poezji bułgarskiej od IX wieku do 1944 roku, wybór we współaut. E. Konstantinowa, przekład [i inni], wstęp, Kraków 1987.
 11. Simeonowa G., Ukarzę cię milczeniem, Warszawa 1987, [tom opowiadań].
 12. Kisiow Z., Czystopis, Kraków 2006 [tomik poetycki].
 13. Skunca A., [przekłady wierszy], w:. Morze wewnętrzne. Antologia współczesnej poezji chorwackiej, oprac. M. Slavicek, Kraków 1982, s.552-558.
 14. Karaangow P., Pawłow K., Kynczew N., [przekłady wierszy], w: Antologia współczesnej poezji bułgarskiej, oprac. W. Medyńska, Warszawa 1985.
 15. Pyrwanow P., Skądkolwiek wyjawiony,  Wydawnictwo  Miniatura, Kraków, 2019 (tomik poetycki, wydanie dwujęzyczne) – Mała Biblioteka Literatury Bułgarskiej.
 16. Karaangow P., Sezony uczuć, Kraków,Wydawnictwo Miniatura, Kraków, 2020 – Mała Biblioteka Literatury Bułgarskiej.
 17. Wazow I., Pod jarzmem, Wydawnictwo „scriptum”, Kraków 2020 – Mała Biblioteka Literatury Bułgarskiej.
 18. Liliew N, Odblaski księżyca, Wydawnictwo „scriptum”, Kraków 2020 – Mała Biblioteka Literatury Bułgarskiej.
 19. Sławejkow P., Sen o szczęściu, Wydawnictwo „scriptum, Kraków 2020 – Mała Biblioteka Literatury Bułgarskiej.
 20. Stanew E., Antychryst, Wydawnictwo „scriptum”, wyd.II, Kraków 2020 – Mała Biblioteka Literatury Bułgarskiej.
 21. Biołczew B.., Blizna, Wydawnictwo „scriptum”, Kraków 2021 – Mała Biblioteka Literatury Bułgarskiej.
 22. Jowkow J., Majątek przy granicy, Wydawnictwo „scriptum”, Kraków 2021 – Mała Biblioteka Literatury Bułgarskiej.

Przekłady w prasie i w periodykach:

 1. Młoda poezja bułgarska: Sewow K., Pyrwanow P., Dekowski L., „Student”, 1969, nr , [współaut. J. Kornhauser].
 2. Dałczew A., Fragmenty, „Twórczość”, 1973, nr 7,
 3. Georgijew N., O pewnym milczącym dialogu w literaturze bułgarskiej, „Pamiętnik Słowiański”, 1988, t.35 (1985), s.141-162.
 4. Sewow K., Pyrwanow P., [wiersze], „Życie Literackie”, 1969, nr , [współaut. J. Kornhauser].
 5. Petkow L., Zimowy dzień, [opow.], „Nowy Wyraz”, 1976, nr 10, s.
 6. Petrow D., Kynczew N., [ 3 wiersze], „Student”, 1975, nr 41, s.
 7. Kynczew N., Petrow D., Pyrwanow P., [6 wierszy], „Poezja”, 1976, nr 3, s.98-102.
 8. Pyrwanow P., Lasu góra ogromnieje; Skądkolwiek bądź; Elegia o ogrodnikach; Kilifarewo; Wolność absolutna;  z cyklu Lotniska: Po raz drugi, Zostało jeszcze kilka metrów lotniska, Lecimy zaledwie minutę, Tysiącletnie marzenie pozostaje marzenie., „Tygiel Kultury”, 2001, nr 4/6, s. 78-81.
 9. Zacharijewa W., Linczuje mnie….; Jesteśmy tu po to….; Na zdjęciu on i ona…. ; Wyczekuje w kącie…, „Tygiel Kultury”, 2001, nr 4/6 s. 87-89.
 10. Kisiow Z., Aureole; Miłość; Niepojęte; Zbawienie, „Poezja Dzisiaj”, 2000, nr 9/10, s. 95-97.
 11. Kisiov Z., Aureole; Miłość; Niepojęte; Zbawienie, „Życie Literackie”, 1989, nr 39, s. 6.
 12. Kynczew N., Czas wyżej; Bal niewinnych; Jeśli; Szpak; Szron; Wrzesień; Zagłada; Zawsze prosząc o przebaczenie, „Dekada Literacka”, 2000, nr 9/10, s. 19.
 13. Kynczew N., Jedynie błyskawica może być moim cieniem, „Tygiel Kultury”, 2001, nr 4/6, s. 74-77.
 14. Kynczew N., Nagle; Sztuka; Zagłada; Żadnego wiersz  nie mogę napisać, „Arkusz”, 2000, nr 6, s. 5.

Przekłady publikowane na www.literaturabulgarska.vilnet.pl

 1. Petkow L., Zielone krzyże, [mikropowieść].
 2. Karaangow P., Sezony uczuć [tomik poezji]
 3. Daskałow N., Wątki historyczne i riposty ducha [rozprawa o twórczości Sienkiewicza, Prusa i Żeromskiego].
 4. Biołczew B., Blizna [tom opowiadań]
 5. Fiłkowa F., Nic strasznego [tomik poezji]
 6. Fiłkowa F., Kobieta trzecia [tomik opowiadań]
 7. Stankow I., 3 opowiadania ze zbioru Wspomnienia o wodzie.
 8. Sławejkow P., Księga pieśni [antologia bułgarskiej poezji ludowej]

Bibliografia przedmiotowa

 1. Бахнева К., Войчех Галонзка и проблемите на българската литература в европейски контекст, „Литературна история”, 1991, № 19, s.49 – 59.
 2. Как да опитомим скорпионите три години по-късно,”Литеретурен вестник”,nr 5, 4-1-.02.1998, s. 3 /wywiad/.
 3. Mleczko J., Granice egzotyzacji (na przykładzie polskiego przekładu Indże Jordana Jowkowa), „Przekłady Literatur Słowiańskich”, Katowice 2011, t. 2, cz.1, s.53-59.
 4. Д-р Войчех Галонзкаи романтичният български език, интервю, „ЛИК”, бр.2, февруари 2011, с. 8-10.
 5. Войчех Галонзка на 70!, „Литературен вестник”, nr 15, 26.04-02.05.2017, s.1; 12-15.
 6. Григорова М., Полският българист Войчех Галонска, „проглас”, кн. 2, 2017 (год. ХХVI), с.288-289.
 7. Някога ще питам Боян Пенев, интервю (Марин Бодаков), в. „К”, 19.07.2019; http://kweekly.bg/publication/4413.
 8. Българската литература е позната в полша дотолкова, доколкото има условия и действия за нейното популяризиране, разговор на Кристиян Янев с д-р Войчех Галонзка, „Филологически форум, Година 6 (2020), брой 2 (12), с. 141-146.
 9. Бодаков М., Някога ще питам Боян Пенев, Разговор с Войчех Галонзка, „Вестник К.”, 19.07.2019.
 10. Siedlecka S., uważny czytelnik i pośrednik. Literatura bułgarska w najnowszych przekładach Wojciecha Gałązki, „Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie”, z. 9, 2020, s.58-68.
 11. Новков М., Внимателният посредник. Разговор с Войчех Галонзка, бр. 7, 2020.
 12. Григорова М., За новото полско издание на „Под игото“ и за растящата „Малка библиотека на българската литература“ на Войчех Галонзка, „Литературен вестник”, бр. 34/2020.
 13. Полско-български трансфери в литературата и превода, разговор на Силвия Шедлецка с Войчех Галонзка, сп.ЛлитерНет/ LiterNet, 23.02.2021, № 2 (255).
 14. Siedlecka S., O literaturze bułgarskiej, języku i przekładzie. Rozmowa z Wojciechem Gałązką, „Przekłady literatur słowiańskich”, 2021, t. 11, cz. 1, s. 1—27.

 

. . : : M E N U : : . .

Przekłady i Publikacje

. . : : L I N K I : : . .