3. Bibliografia

Artykuły i recenzje naukowe:

1. Obrazowanie w poezji Nikołaja Liliewa, w: Modernizm w literaturach słowiańskich, pod red. M. Bobrownickiej, Kraków 1973, s.
2. Zagadnienia periodyzacji literatury nowobułgarskiej, Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie, z. 35, 1976, s. 33 – 49.
3. Z problemów „rodno izkustvo”, Sbornik za slavistiku, Novi Sad. 1975, nr 8, s. 107 -115.
4. Atanas Dałczew. Przedstawiciel antysymbolistycznej reakcji, w: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN, Kraków 1974, s.
5. Polska – Bułgaria, rec. tomu Stosunki literackie polsko-bułgarskie, pod red. J. Ślizińskiego, „Ruch Literacki”, 1972, nr 5, s.
6. Искра Панова,Вазов,Елин Пелин,Йовков. Майстори на разказа, rec., „Pamiętnik Słowiański”, 1972, s. 525 – 527.
7. O twórczości przekładowej Dory Gabe, rec. T. Dąbek – Wirgowa, Twórczość przekładowa Dory Gabe, „Slavica Slovaca”, 1977, nr 4, s. 404 – 405.
8. Słownik pisarzy zachodnich i południowych Słowian, rec. współaut., „Ruch Literacki”, 1974, nr 6,s. 393 – 396.
9. Z problemów literatur słowiańskich, rec. M. Bobrownicka, Z problemów literatur słowiańskich, „Przegląd Humanistyczny”, 1977, nr 4, s. 174 – 176.
10. Pierwsza monografia o modernizmie bułgarskim, rec. J. Koski, Bulharska basnicka moderna, „Slavica Slovaca”, 1974, nr 4, s. 419 – 423.
11. Periodyzacja nowszej literatury bułgarskiej, w: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN, Kraków 1974, s.
12. Някои проблеми от поетика на Вапцаров, w: Никола Вапцаров. Доклади и изследвания, pod red. T. Żeczewa, Sofia 1979, s. 69 – 73.
13. Dramat Chryja i jego związki z prozą Radiczkowa, w: Dramat i teatr narodów słowiańskich w XX wieku, pod red. M. Bobrownickiej, Wrocław 1979, s. 129 – 135.
14. Prymityw i jego funkcja w poezji bułgarskiej okresu międzywojennego, w: Literatury słowiańskie w okresie awangardowego przełomu, pod red. Z. Niedzieli, Wrocław 1979, s.7 – 33. Przedruk w „Literaturna misył”, 1983, nr 5, s.5 – 22.
15. Literatura bułgarska w Polsce 1945 – 1980, w tomie z konferencji na 90-lecie bułgarystyki polskiej
16. Wprowadzenie, w: Interpretacja literacka …, skrypt UJ, t. 1, Kraków 1981, s. 125 – 128.
17. Wstęp, w: Bułgarskie programy i manifesty literackie, skrypt UJ, Kraków 1983, s. 5 – 22.
18. Polska tradycja romantyczna w filozofii kultury Bojana Penewa, „Pamiętnik Słowiański”, 1982, t. XXXII, s. 149 – 159.
19. Чуждото и родното в българския експресионизъм,w: Съвременна България, t. 5, БАН, София 1984.
20. Norwid po bułgarsku, „Studia Norvidiana”, nr 3 – 4, 1985 – 1986, s. 250 – 255.
21. Nieznane listy Marii Kasprowiczowej do Bojana Penewa, „Rocznik Kasprowiczowski”, 1985, t. 4 – 5, s. 236 – 279 (wstęp współaut. K. Bachnewa, s. 236 – 239).
22. Wczesne nowele Iwana Wazowa i bułgarska tradycja literacka, „Pamiętnik Słowiański”, 1985, s. 159 – 167.
23. Sto lat bułgarskiej krytyki literackiej, „Pamiętnik Słowiański”, 1985, s. 149 – 157.
24. Sto lat bułgarskiej nauki o literaturze, „Pamiętnik Słowiański”, 1985, s. 159 – 167.
25. Bułgarskie peregrynacje kulturowe od modernizmu do autentyzmu, w: Centrum i peryferie, pod red. T. Dąbek – Wirgowej, J. Wierzbickiego, UW, Warszawa 1986, s – 196; przedruk w: „Литературна мисъл”, nr 7, 1988, s. 95 – 102.
26. Разказът По жицата на Йордан Йовков. Как е направено литературното пространство, ”Литуратурна мисъл”, nr 8, 1990, s. 97 – 103.
27. Literaturoznawstwo jako nienaruszalna całość, rec. М.Неделчев,Социални стилове. Критически сюжети, София 1988, ibidem s.386-389.
28. Dekadent, dandi, diletant, „Literaturna misył”,
29. Tradycja antyczna a kultura bułgarska przełomu XIX i XX w. w twórczości Stojana Michajłowskiego, „Pamiętnik Słowiański”, t. 38 – 39, 1988 – 1989, s. 117 – 127.
30. Списание „Тексти друге” или как се играе в новата пиеса, Литературна мисъл”,1993, № 1,s.3-5.
31. Жетварят:Изобразено пространство и метафизична цялост, ”Литературна мисъл”,1993,№1,s.79-102.
32. Mit niewoli w literaturze i kulturze bułgarskiej, „Slavia”, LX, 1991, nr 2, s. 12-17.
33. Maria Kasprowiczowa i Bojan Penew a komparatystyka literacka, w:
34. Maska orientalna w służbie europeizacji kultury bułgarskiej, w: Kategoria Europy w kulturach słowiańskich,
35. Das Mythologisieren der Kulturregionen, w: Regions, regionalismes etconscience regionale face a l’integration eeropeinne, Kraków 1993, s.                                                                                                                          36. K. Krystew – ostatni z wielkiej „czwórki”, rec. Stamatow L., DR K. Krystew. Licznost i kriticzeska sydba, „Pamiętnik Słowiański”, 1988/1989, t. 38/39, s.382-385.
37. Poezja z kręgu „rodno izkustvo”, Sbornik za slavistiku, Novi Sad, 1975, nr 8,
38. Toponimiczne i antroponimiczne znaki przestrzeni u Jowkowa, w: Антихрист аконодател.Сборник в чест на 60-годишнината на проф. Никола Георгиев,София 1997, s. 307-324.
39. Żniwiarz Jordana Jowkowa, Przestrzeń przedstawiona i pełnia metafizyczna, W: „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. XLIII, z. 1-2 (85-86), s. 115-147
40. Granice przestrzeni, granice czasu u Jordana Jowkowa, w: Między kulturą „niską” a „wysoką”, pod red. M. Korytkowska, Z. Darasz, G. Minczew, Łódź 2001, s. 47-53
41. Uwagi o „Historii literatury bułgarskiej” T. Dąbek-Wirgowej, w; Kultura, język, komunikacja. Problemy globalizacji i kultur narodowych, pod red. G. Szwat-Gyłybow, Andrzeja Z. Makowieckiego, Warszawa 2001, s. 7-11
42. Kak Jowkow swiri na flejta,w: Figuri na awtora, Sofia 2002, s. 178-185 (przeł. Kamen Rikew)

Artykuły popularyzatorskie i recenzje literackie

43. Optymizm pod Witoszą, „Życie Literackie”, 1968.
44. Nowości prozy bułgarskiej, „Życie Literackie”, 1969.
45. Miłosierdzie Marsa, „Nowe Książki”, nr 15, s.23 – 24; rec. antologii Miłosierdzie Marsa.
46. Najpierw słów kilka…,[program do sztuki J. Radiczkowa Próba lotu], Teatr Stary, Kraków 1980, s.1 – 5.
47. Posłowie, w: E. Pelin, W cieniu klasztornej winnicy. Czarne róże, Kraków, 1982, s. 113 – 117.
48. Posłowie, w: G. Rajczew, Lustig i inne opowiadania, Kraków, 1980, s.223 – 230.
49. Posłowie, w: N. Kynczew, Niczym ziarno gorczycy, Kraków, 1981, s. 125 – 128.
50. Wstęp, w: Biała jaskółka. Antologia opowiadań bułgarskich XIX i XX wieku, Katowice, 1982, s. 5 – 20.
51. Młoda poezja bułgarska, „Student”, 1969.
52. Sięganie po współczesność. Szkic o literaturze bułgarskiej, „Poglądy”, 1971.
53. Z poezji bułgarskiej, [rec.] antologii J. Zycha, „Twórczość”, 1973, nr 7.
54. Z problemów krytyki bułgarskiej, „Życie Literackie”, 1972,
55. Tradycja i współczesność, [wstęp] antologia, Spis powszechny dzikich zajęcy Katowice, 1975, s. 5 – 26.
56. Współczesna proza bułgarska, „Życie Literackie”, 1974, nr 41.
57. Posłowie, w: G. Milew, Poematy i proza liryczna, Kraków, 1977, s. 65 – 68.
58. Poeta bez maski. W 100 rocznicę urodzin P. Jaworowa, „ Życie Literackie”, 1978, nr 35.
59. Proza interwencyjna, [rec.] powieści P. Weżinowa Nocą z białymi końmi, „Nowe Książki”, 1978, nr 14, s.40 – 42.
60. Dinekow – badacz literatury, [rec.] P. Dinekow, O bułgarskiej literaturze, folklorze i związkach z Polską, „Nowe Książki”, 1978, nr 7, s. 48 – 49.
61. Wszędzie jestem ja…. W 70 rocznicę urodzin N. Wapcarowa, „Życie Literackie”, 1980, nr 4, s. 15.
62. Posłowie, w: J. Radiczkow, Ludzie i sroki, przeł. H. Karpińska, Warszawa,
63. Quo vadis po bułgarsku, „Literatura na Świecie”, 1974, nr 2, s.

64. Войчех Галонзка, Родното място на Николай Кънчев е в поезията, “Страници”, 2010, nr 4, s.149-153.

Książki i skrypty:

1. Tradycja i współczesność. O literaturze bułgarskiej XX wieku, Katowice 1983, s.315.
2. Bułgarskie programy i manifesty literackie, wybór, wstęp, przekład i noty krytyczne, [ skrypt UJ], Kraków 1983, s.190.
3. Naród i kultura. Antologia esejów i artykułów o narodzie i kulturze bułgarskiej, wybór, wstęp, przekład i noty krytyczne, [skrypt UJ], Kraków, 1985, s.421.
4. Interpretacja literacka na terenie zachodniej i południowej Słowiańszczyzny, pod red. M. Dąbrowskiej – Partyki, t. 1, Literatura bułgarska, wybór, wprowadzenie, przekład i opracowanie, [skrypt UJ], Kraków, 1981,
5. Христоматия по български език.Ćwiczenia kontrastywne i stylistyczne, [skrypt UJ], Kraków 1979, s.244, [współaut. M. Karpaczewa].
6. Oswajanie skorpionów. Szkice o kulturze bułgarskiej, Kraków 1993, s. 127.
7. Опитомяването на скорпионите. Поглед на един чужденец към българската литература, Шумен 1994,s. 144.

Przekłady książkowe:

 1. Spis powszechny dzikich zajęcy, [antologia opowiadań], wybór, wstęp i przekład, Katowice 1975.
 2. Milew G., Poematy i proza liryczna, wybór, przekład i posłowie, Kraków 1977.
 3. Karasławow G., Tango, w: Dni wojny, Warszawa 1977, [mikropowieść].
 4. Stanew E., Antychryst, Katowice, 1979, [powieść]
 5. Rajczew G., Lustig i inne opowiadania, wybór, przekład i posłowie, Kraków, 1980.
 6. Dałczew A., Proza poetycka, w: Poezje, oprac. A. Kamieńska, Warszawa, 1981.
 7. Kynczew N., Niczym ziarno gorczycy, wybór, przekład i posłowie, Kraków, 1981.
 8. Kynczew N., Posłanie od piechura (wydanie dwujęzyczne), przekład, Sofia, 1999.
 9. Biała jaskółka. Antologia opowiadań bułgarskich XIX i XX wieku, wybór we współaut. K. Migdalska, przekład, wstęp, Katowice 1982.
 10. Niewidzialne skrzydła. Antologia poezji bułgarskiej od IX wieku do 1944 roku, wybór we współaut. E. Konstantinowa, przekład [i inni], wstęp, Kraków 1987.
 11. Simeonowa G., Ukarzę cię milczeniem, Warszawa 1987, [tom opowiadań].
 12. Kisiow Z., Czystopis, Kraków 2006 [tomik poetycki].
 13. Skunca A., [przekłady wierszy], w:. Morze wewnętrzne. Antologia współczesnej poezji chorwackiej, oprac. M. Slavicek, Kraków 1982, s.552-558.
 14. Karaangow P., Pawłow K., Kynczew N., [przekłady wierszy], w: Antologia współczesnej poezji bułgarskiej, oprac. W. Medyńska, Warszawa 1985.
 15. Pyrwanow P., Skądkolwiek wyjawiony, Kraków, Miniatura, 2019 (tomik poetycki, wydanie dwujęzyczne)
 16. Iwan Wazow, Pod jarzmem, (w przygotowaniu do druku).

Przekłady w prasie i w periodykach:

 1. Młoda poezja bułgarska: Sewow K., Pyrwanow P., Dekowski L., „Student”, 1969, nr , [współaut. J. Kornhauser].
 2. Dałczew A., Fragmenty, „Twórczość”, 1973, nr 7,
 3. Georgijew N., O pewnym milczącym dialogu w literaturze bułgarskiej, „Pamiętnik Słowiański”, 1988, t.35 (1985), s.141-162.
 4. Sewow K., Pyrwanow P., [wiersze], „Życie Literackie”, 1969, nr , [współaut. J. Kornhauser].
 5. Petkow L., Zimowy dzień, [opow.], „Nowy Wyraz”, 1976, nr 10, s.
 6. Petrow D., Kynczew N., [ 3 wiersze], „Student”, 1975, nr 41, s.
 7. Kynczew N., Petrow D., Pyrwanow P., [6 wierszy], „Poezja”, 1976, nr 3, s.98-102.
 8. Pyrwanow P., Lasu góra ogromnieje; Skądkolwiek bądź; Elegia o ogrodnikach; Kilifarewo; Wolność absolutna;  z cyklu Lotniska: Po raz drugi, Zostało jeszcze kilka metrów lotniska, Lecimy zaledwie minutę, Tysiącletnie marzenie pozostaje marzenie., „Tygiel Kultury”, 2001, nr 4/6, s. 78-81.
 9. Zacharijewa W., Linczuje mnie….; Jesteśmy tu po to….; Na zdjęciu on i ona…. ; Wyczekuje w kącie…, „Tygiel Kultury”, 2001, nr 4/6 s. 87-89.
 10. Kisiow Z., Aureole; Miłość; Niepojęte; Zbawienie, „Poezja Dzisiaj”, 2000, nr 9/10, s. 95-97.
 11. Kisiov Z., Aureole; Miłość; Niepojęte; Zbawienie, „Życie Literackie”, 1989, nr 39, s. 6.
 12. Kynczew N., Czas wyżej; Bal niewinnych; Jeśli; Szpak; Szron; Wrzesień; Zagłada; Zawsze prosząc o przebaczenie, „Dekada Literacka”, 2000, nr 9/10, s. 19.
 13. Kynczew N., Jedynie błyskawica może być moim cieniem, „Tygiel Kultury”, 2001, nr 4/6, s. 74-77.
 14. Kynczew N., Nagle; Sztuka; Zagłada; Żadnego wiersz  nie mogę napisać, „Arkusz”, 2000, nr 6, s. 5.

Przekłady publikowane na www.literaturabulgarska.vilnet.pl

 1. Petkow L., Zielone krzyże, [mikropowieść].
 2. Karaangow P., Sezony uczuć [tomik poezji]
 3. Daskałow N., Wątki historyczne i riposty ducha [rozprawa o twórczości Sienkiewicza, Prusa i Żeromskiego].
 4. Biołczew B., Blizna [tom opowiadań]
 5. Fiłkowa F., Nic strasznego [tomik poezji]
 6. Fiłkowa F., Kobieta trzecia [tomik opowiadań]
 7. Stankow I., 3 opowiadania ze zbioru Wspomnienia o wodzie.
 8. Sławejkow P., Księga pieśni [antologia bułgarskiej poezji ludowej]

Bibliografia przedmiotowa

 1. Бахнева К., Войчех Галонзка и проблемите на българската литература в европейски контекст, „Литературна история”, 1991, № 19, s.49 – 59.
 2. Как да опитомим скорпионите три години по-късно,”Литеретурен вестник”,nr 5, 4-1-.02.1998, s. 3 /wywiad/.
 3. Mleczko J., Granice egzotyzacji (na przykładzie polskiego przekładu Indże Jordana Jowkowa), “Przekłady Literatur Słowiańskich”, Katowice 2011, t. 2, cz.1, s.53-59.
 4. Д-р Войчех Галонзкаи романтичният български език, интервю, “ЛИК”, бр.2, февруари 2011, с. 8-10.
 5. Войчех Галонзка на 70!, “Литературен вестник”, nr 15, 26.04-02.05.2017, s.1; 12-15.
 6. Григорова М., Полският българист Войчех Галонска, “проглас”, кн. 2, 2017 (год. ХХVI), с.288-289.
 7. Някога ще питам Боян Пенев, интервю (Марин Бодаков), в. “К”, 19.07.2019; http://kweekly.bg/publication/4413.

 

. . : : M E N U : : . .

Przekłady i Publikacje

. . : : L I N K I : : . .